Zgłaszanie streszczeń

   1. Informacje ogólne 

 • Streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim.
 • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników.
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (patrz: Rejestracja).
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 13.06.2014.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez  niezależnych recenzentów.
 • Ocena recenzentów do 30.06.2014.
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do 10.08.2014.

2. Kategorie tematyczne streszczeń

Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

 • Epidemiologia
 • Badania doświadczalne
 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • Aspekty metaboliczne - cukrzyca, otyłość, inne
 • Naczynia
 • Serce
 • Nadciśnienie wtórne
 • Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego
 • Leczenie nadciśnienia tętniczego
 • Różne

3. Układ streszczenia

 • Streszczenie musi zawierać:
  1. tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI),
  2. pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów,
  3. nazwę instytucji oraz miejscowość,
  4. treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski. Nie więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami.
 • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

4. Instrukcja dotycząca zgłaszania streszczeń

 • Za pośrednictwem systemu internetowego:
  Zgłoś streszczenie

! Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych kryteriów oraz omówionych wyżej wymogów przygotowania streszczenia.