Streszczenia

Pobierz program sesji plakatowych w pliku PDF/ Download moderated poster session programme in a PDF file:

Piątek, 17 października 2014 roku

Godzina / Time

 

10:30–11:15

Sesja prac oryginalnych — plakatowa 1A / Session of original articles — moderated poster session 1A

Epidemiologia i czynniki ryzyka

Epidemiology and risk factors
Moderatorzy / Moderators : Grzegorz Dzida (Lublin), Jacek Rysz (Łódź), Beata Sulikowska (Bydgoszcz)

Podaż leków hipotensyjnych w Polsce a umieralność z powodu chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego

PL1A–01–1809

Use of hypotensive drugs in Poland and mortality due to cardiovascular diseases with particular focus on arterial hypertension

Kamil Barański (Katowice), Jan Eugeniusz Zejda (Katowice)

Nadciśnienie tętnicze jako przyczyna zgonu w Polsce w latach 1990–2010

PL1A–02–1810

Arterial hypertension as a cause of death in Poland in the years 1990–2010

Kamil Barański (Katowice), Jan Eugeniusz Zejda (Katowice)

Współistnienie czynników ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych u chorych z objawową miażdżycą tętnic kończyn dolnych — doniesienie wstępne

PL1A–03–1822

Coexistence of risk factors for atherosclerosis and cardiovascular diseases in patients with symptomatic lower extremity atherosclerosis — a preliminary report

Radosław Wieczór (Bydgoszcz), Jacek Budzyński (Bydgoszcz), Jacek Fabisiak (Bydgoszcz), Karol Suppan (Bydgoszcz), Grzegorz Pulkowski (Bydgoszcz), Danuta Rość (Bydgoszcz)

Ciśnienie tętnicze a umieralność spowodowana chorobami sercowo-naczyniowymi. Badanie prospektywne WOBASZ

PL1A–04–1827

Arterial blood pressure and cardiovascular mortality. The prospective WOBASZ study

Maria Polakowska (Warszawa), Walerian Piotrowski (Warszawa)

Ciśnienie tętnicze a umieralność spowodowana chorobami naczyniowymi mózgu. Badanie prospektywne WOBASZ

PL1A–05–1828

Arterial blood pressure and cerebrovascular mortality. The prospective WOBASZ study

Walerian Piotrowski (Warszawa), Maria Polakowska (Warszawa)

Ocena i porównanie częstości występowania nadciśnienia tętniczego i wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z chorobą Alzheimera i osób bez zaburzeń funkcji poznawczych

PL1A–06–1841

Assessment and comparison of prevalence of arterial hypertension and selected cardiovascular risk factors in patients with Alzheimer’s disease and subjects without cognitive impairment

Ewa Warchoł-Celińska (Warszawa), Maria Barcikowska (Warszawa), Maria Chodakowska-Żebrowska (Warszawa), Katarzyna Przybyłowska (Warszawa), Maria Styczyńska (Warszawa), Marta Nesteruk (Warszawa), Aleksander Prejbisz (Warszawa), Paweł Kurjata (Warszawa), Jacek Koziarek (Warszawa), Wojciech Drygas — (Warszawa), Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Zmienność ciśnienia tętniczego a dobowe wydalanie sodu z moczem w populacji polskiej

PL1A–07–1847

Blood pressure variability and 24-hour urinary sodium excretion in Polish population

Adam Bednarski (Kraków), Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków), Grzegorz Kiełbasa (Kraków), Małgorzata Kloch-Badełek (Kraków), Danuta Czarnecka (Kraków)

Zaopatrzenie ustroju w miedź a ciśnienie tętnicze w całodobowym monitorowaniu w populacji ogólnej

PL1A–08–1853

Copper supply and arterial blood pressure values in 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in general population

Joanna Płatek (Kraków), Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków), Grzegorz Kiełbasa (Kraków), Halina Mrowiec (Kraków), Stanisław Walas (Kraków), Szczepan Zapotoczny (Kraków), Danuta Czarnecka (Kraków)

Porównanie rozpowszechnienia występowania nadciśnienia tętniczego, nadwagi i otyłości w populacji młodzieży gimnazjalnej na terenie gminy Gniewkowo w roku 2005 oraz 2014

PL1A–09–1857

Comparison of the prevalence of arterial hypertension, overweight and obesity in the population of lower secondary school pupils in Gniewkowo district in 2005 and 2014

Tadeusz Dereziński (Gniewkowo), Jacek Wolf (Gdańsk), Anna Szyndler (Gdańsk), Beata Wąsikowska (Gniewkowo), Marzena Chrostowska (Gdańsk), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Czy mieszkaniec Warszawy bardziej narażony jest na wystąpienie nadciśnienia tętniczego, objawów depresji oraz klasycznych czynników ryzyka chorób serca niż mieszkaniec Polski?

PL1A–10–1859

Is a person living in Warsaw more at risk for arterial hypertension, depression and classic risk factors for cardiac diseases than a person living elsewhere in Poland?

Jerzy Piwoński (Warszawa), Aleksandra Piwońska (Warszawa)

Czynniki społeczne i kliniczne a rozpowszechnienie i świadomość nadciśnienia tętniczego u starszych Polaków — wyniki badania POLSENIOR

PL1A–11–1867

Social and clinical factors in relation to prevalence and awareness of hypertension in elderly Poles — results of the POLSENIOR study

Barbara Wizner (Kraków), Tomasz Zdrojewski (Gdańsk), Andrzej Więcek (Katowice), Przemysław Ślusarczyk (Warszawa), Jerzy Chudek (Katowice), Małgorzata Mossakowska (Warszawa), Piotr Bandosz (Gdańsk), Grażyna Broda (Warszawa), Bogdan Wyrzykowski (Gdańsk), Tomasz Grodzicki (Kraków)

Znaczenie urokortyny-2 w etiopatogenezie nadciśnienia tętniczego

PL1A–12–1871

The role of urocortin-2 in aetiopathogenesis of arterial hypertension

Tomasz Grodzicki (Kraków), Jolanta Walczewska (Kraków), Olga Siga (Kraków), Anna Dzieża-Grudnik (Kraków), Paweł Wołkow (Kraków), Agnieszka Borys (Kraków), Jarosław Królczyk (Kraków), Barbara Wizner (Kraków), Barbara Gryglewska (Kraków), Maria Kołton-Wróż (Kraków), Justyna Totoń-Żurańska (Kraków), Julita Machlowska (Kraków), Karolina Piotrowicz (Kraków)

Sesja prac oryginalnych — plakatowa 1B / Session of original articles — moderated poster session 1B

Aspekty metaboliczne

Metabolic aspects
Moderatorzy / Moderators: Agnieszka Olszanecka (Kraków), Marcin Adamczak (Katowice), Michał Hoffmann (Gdańsk)

Leczenie cynakalcetem obniża skurczowe ciśnienie tętnicze u hemodializowanych chorych z przewlekłą chorobą nerek i wtórną nadczynnością przytarczyc

PL1B–01–1814

Cinacalcet treatment reduces systolic blood pressure in haemodialysed patients with chronic renal disease and secondary hyperparathyroidism

Marcin Adamczak (Katowice), Piotr Kuczera (Katowice), Andrzej Więcek (Katowice)

Ocena częstości występowania nadciśnienia tętniczego u chorych z zespołem policystycznych jajników (PCOS) jako jednego z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

PL1B–02–1817

Assessment of arterial hypertension prevalence in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS) — one of the risk factors for cardiovascular diseases

Renata Michalak (Łódź), Agnieszka Jagodzińska (Łódź), Wojciech Zieleniewski (Łódź)

Ocena czynności układu podwzgórze-przysadka-nadnercza w zespole metabolicznej otyłości u kobiet z prawidłową masą ciała

PL1B–03–1824

Assessment of hypothalamus-pituitary-adrenal system in metabolic obesity syndrome in women with normal body weight

Joanna Porzezińska-Furtak (Szczecin), Barbara Krzyżanowska-Świniarska (Szczecin), Tomasz Miazgowski (Szczecin), Krzysztof Safranow (Szczecin), Ryszard Kamiński (Szczecin)

Korelacja profilu metabolicznego młodych chorych z nadciśnieniem tętniczym z osoczowym stężeniem kopeptyny

PL1B–04–1825

Correlation of metabolic profile with plasma copeptin level in young patients with arterial hypertension

Paweł Sołtysiak (Szczecin), Marta Sołtysiak (Szczecin), Anna Brzeska (Szczecin), Krystyna Widecka (Szczecin)

 

Centralne ciśnienie tętnicze u ekstremalnie otyłych we wczesnym okresie po operacji bariatrycznej

PL1B–05–1833

Central arterial pressure in patients with extreme obesity early post bariatric surgery

Anna Głuszewska (Kraków), Barbara Gryglewska (Kraków), Bartosz Zarzycki (Kraków), Małgorzata Fedyk-Łukasik (Kraków), Anna Dzieża-Grudnik (Kraków), Jerzy Gąsowski (Kraków), Tomasz Grodzicki (Kraków)

Gabinetowe, ambulatoryjne oraz centralne wartości ciśnienia tętniczego u chorych z ciężką otyłością i różnym stopniem stłuszczenia wątroby w ultrasonografii

PL1B–06–1834

Office, ambulatory and central blood pressure values in patients with severe obesity and various degree of liver steatosis in ultrasonography

Bartosz Zarzycki (Kraków), Barbara Gryglewska (Kraków), Anna Głuszewska (Kraków), Małgorzata Fedyk-Łukasik (Kraków), Anna Dzieża-Grudnik (Kraków), Aleksander Kwater (Kraków), Jerzy Gąsowski (Kraków), Tomasz Grodzicki (Kraków)

Zależność zaburzeń metabolicznych oraz dobowego profilu ciśnienia od stężenia adiponektyny w grupie chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym

PL1B–07–1840

Correlation of metabolic disturbances and circadian profile of arterial blood pressure with adiponectin level in patients with essential hypertension

Anna Brzeska (Szczecin), Joanna Porzezińska-Furtak (Szczecin), Krystyna Widecka (Szczecin), Tomasz Miazgowski (Szczecin)

Profil metaboliczny w populacji kobiet w wieku 65–75 lat zamieszkujących gminę w centralnej Polsce

PL1B–08–1860

Metabolic profile in the population of women aged 65–75 years inhabiting a district in Central Poland

Tadeusz Dereziński (Gniewkowo), Jacek Wolf (Gdańsk), Marzena Chrostowska (Gdańsk), Bartosz Strzeboński (Gniewkowo), Anna Foltynowicz-Panfil (Gniewkowo), Beata Wąsikowska (Gniewkowo), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Determinanty sztywności naczyń w cukrzycy typu 2

PL1B–09–1861

Determinants of vascular stiffness in type 2 diabetes

Zbigniew Bociaga (Wrocław), Joanna Jaroch (Wrocław), Ewa Kruszynska (Wrocław), Alicja Kowalska (Wrocław), Malgorzata Wilczyńska (Wrocław), Krzysztof Dudek (Jelenia Góra), Krystyna Łoboz-Grudzien (Wrocław)

12:30–13:15

Sesja prac oryginalnych — plakatowa 2A / Session of original articles — moderated poster session 2A

Serce i naczynia

The heart and the vessels
Moderatorzy / Moderators: Ewa Świerblewska (Gdańsk), Wiktoria Wojciechowska (Kraków), Jacek Lewandowski (Warszawa)

Czy istnieje związek pomiędzy kwasami omega-3 a właściwościami naczyń tętniczych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadiach 1–3 — badanie wstępne przed rozpoczęciem suplementacji kwasami omega-3

PL2A–01–1815

Is there any association between omega-3 acids and arterial vessels features in patients with stage 1–3 chronic renal disease? A preliminary study prior to introducing omega-3 acids’ supplementation

Agnieszka Pluta (Bydgoszcz), Paweł Stróżecki (Bydgoszcz), Jacek Kęsy (Toruń), Magdalena Krintus (Bydgoszcz), Grażyna Odrowąż-Sypniewska (Bydgoszcz), Jacek Manitius (Bydgoszcz)

Nieprawidłowe zmiany w elektrokardiogramie spoczynkowym u osób z nadciśnieniem tętniczym

PL2A–02–1829

Abnormal changes in resting electrocardiogram in patients with arterial hypertension

Aleksandra Piwońska (Warszawa), Walerian Piotrowski (Warszawa)

Zaburzenia hemodynamiczne u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

PL2A–03–1830

Haemodynamic disturbances in children with primary arterial hypertension

Łukasz Obrycki (Warszawa), Anna Niemirska (Warszawa), Ewa Wojciechowska (Warszawa), Mieczysław Litwin (Warszawa)

Wpływ stanu zapalnego na przepływy w mikrokrążeniu po ogrzaniu skóry wśród starszych chorych z optymalnie leczoną niewydolnością serca

PL2A–04–1832

The impact of inflammation on microvascular flow after warming the skin among elderly patients with optimally treated heart failure

Barbara Gryglewska (Kraków), Małgorzata Fedyk-Łukasik (Kraków), Anna Skalska (Kraków), Tomasz Grodzicki (Kraków)

Krótkoterminowa zmienność ciśnienia tętniczego wykazuje dodatnią korelację z wymiarami aorty u kobiet, a negatywną u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym

PL2A–05–1837

Short-term variability of arterial blood pressure correlates positively with aortic dimensions in women, and negatively with arterial hypertension in men

Ewa Jasielska (Tarnów), Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków), Monika Łątka (Kraków), Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków), Danuta Czarnecka (Kraków)

Wpływ terapii stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych na mikrokrążenie siatkówkowe u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym

PL2A–06–1844

The impact of continuous positive airway pressure therapy on retinal microvasculature in patients with moderate and severe obstructive sleep apnoea

Adrian Stefański (Gdańsk), Eliza Miszkowska-Nagórna (Gdańsk), Katarzyna Polonis (Gdańsk), Jacek Wolf (Gdańsk), Joanna Harazny (Erlangen, Niemcy), Roland E. Schmeider (Erlangen, Niemcy), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Zwiększona sztywność aorty jest związana z bardziej zaawansowaną chorobą sercowo-naczyniową u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu

PL2A–07–1848

Elevated aortic stiffness is associated with more advanced cardiovascular disease in patients with ischaemic stroke

Dariusz Gąsecki (Gdańsk), Agnieszka Rojek (Gdańsk), Mariusz Kwarciany (Gdańsk), Kamil Kowalczyk (Gdańsk), Marcelina Skrzypek-Czerko (Gdańsk), Pierre Boutouyrie (Paryż, Francja), Walenty Nyka (Gdańsk), Stephane Laurent (Paryż, Francja), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Porównanie przepływu w mikrokrążeniu siatkówki oraz struktury tętniczek siatkówki u pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem i pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

PL2A–08–1850

Comparison of retinal microvascular flow and retinal arteriolar structure in patients with primary hyperaldosteronism and primary hypertension

Maria Gosk-Przybyłek (Warszawa), Joanna M. Haraźna (Erlangen, Niemcy; Olsztyn), Ewelina Bińczyk (Warszawa), Katarzyna Szymanek (Warszawa), Aleksander Prejbisz (Warszawa), Barbara Pręgowska (Warszawa), Magdalena Makowiecka-Cieśla (Warszawa), Sylwia Kołodziejczyk-Kruk (Warszawa), Jadwiga Janas (Warszawa), Urszula Ambroziak (Warszawa), Tomasz Bednarczuk (Warszawa), Jacek P. Szaflik (Warszawa), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk), Martin Reincke (Monachium, Niemcy), Jerzy Szaflik (Warszawa), Roland E. Schmieder (Erlangen, Niemcy), Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Funkcja rozkurczowa lewej komory a zmienność rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

PL2A–09–1855

Left ventricular diastolic function and heart rate variability in patients with arterial hypertension

Anna Dzieża-Grudnik (Kraków), Olga Siga (Kraków), Jolanta Walczewska (Kraków), Krzysztof Rewiuk (Kraków), Jarosław Królczyk (Kraków), Tomasz Grodzicki (Kraków)

Ciśnienie tętnicze a szerokość aorty wstępującej i funkcja rozkurczowa lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym

PL2A–10–1856

Association of blood pressure with ascendant aortic width and left ventricular diastolic function in patients with arterial hypertension

Olga Siga (Kraków), Anna Dzieża-Grudnik (Kraków), Jolanta Walczewska (Kraków), Jarosław Królczyk (Kraków), Krzysztof Rewiuk (Kraków), Tomasz Grodzicki (Kraków)

Wpływ gospodarki sodowej na parametry przerostu i funkcji rozkurczowej lewej komory mięśnia sercowego

PL2A–11–1863

Impact of sodium metabolism on parameters of hypertrophy and left ventricular diastolic function

Jarosław Królczyk (Kraków), Marcin Cwynar (Kraków), Jerzy Gąsowski (Kraków), Henryk Bartoń (Kraków), Anna Głuszewska (Kraków), Tomasz Grodzicki (Kraków)

Całkowita powierzchnia blaszki miażdżycowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym I–II stopnia

PL2A-12-1872

The total carotid plaque area treatment in patient with arterial hypertension I–II degree

N.S. Balashenko (Vitebsk, Belarus), V.P. Podpalov (Vitebsk, Belarus), O.N. Zhurova (Vitebsk, Belarus), O.V. Podpalova (Vitebsk, Belarus)

Sesja prac oryginalnych — plakatowa 2B / Session of original articles — moderated poster session 2B

Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, badania eksperymentalne

Diagnostics and therapy. Experimental studies
Moderatorzy / Moderators: Beata Graff (Gdańsk), Barbara Gryglewska (Kraków), Katarzyna Kostka-Jeziorny (Poznań)

Ocena wpływu łącznego przewlekłego podawania imatynibu w niskiej dawce i sildenafilu na modelu nadciśnienia płucnego indukowanego monokrotalinem

PL2B–01–1811

Assessment of overall effect of long-term treatment with low-dose imatinib and sildenafil on the monocrotaline model of pulmonary hypertension

Magdalena Jasińska-Stroschein (Łódź), Jacek Owczarek (Łódź), Daria Orszulak-Michalak (Łódź)

Analiza częstości występowania pierwotnego hiperaldosteronizmu w grupie 310 chorych z nadciśnieniem tętniczym

PL2B–02–1812

Analysis of the prevalence of primary hyperaldosteronism in the group of 130 patients with arterial hypertension

Renata Michalak (Łódź), Wojciech Zieleniewski (Łódź)

Ocena umiejętności i wiedzy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w zakresie samodzielnego pomiaru ciśnienia

PL2B–03–1813

Assessment of patients’ skills and knowledge related with blood pressure self-measurement among patients with arterial hypertension

Justyna Dymek (Kraków), Agnieszka Skowron (Kraków)

Próba analizy częstości występowania chorób tarczycy w grupie 50 chorych z pierwotnym hiperaldosteronizmem

PL2B–04–1816

Attempt to analyse the prevalence of thyroid diseases in the group of 50 patients with primary hyperaldosteronism

Renata Michalak (Łódź), Agnieszka Jagodzińska (Łódź), Wojciech Zieleniewski (Łódź)

Ciśnienie tętnicze a osoczowy poziom witaminy D — interakcja z dobowym wydalaniem sodu z moczem

PL2B–05–1835

Arterial blood pressure and plasma level of vitamin D — an interaction with 24-hour urinary sodium excretion

Agata Franczyk (Kraków), Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków), Anna Wesołowska (Kraków), Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków), Danuta Czarnecka (Kraków)

Profil wartości ciśnienia tętniczego w ciąży prawidłowej oceniany metodą automatycznego całodobowego monitorowania (ABPM)

PL2B–06–1838

Blood pressure profile in normal pregnancy assessed using ambulatory blood pressure monitoring (ABPM)

Ludwina Szczepaniak-Chicheł (Poznań), Andrzej Tykarski (Poznań)

Zależność wskaźnika SUSPPUP od dobowego profilu ciśnienia u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym z grupy dipper i non-dipper

PL2B–07–1839

Relationship of SUSPPUP ratio with circadian blood pressure profile in patients with primary arterial hypertension from dipper and non-dipper groups

Joanna Porzezińska-Furtak (Szczecin), Anna Brzeska (Szczecin), Krystyna Widecka (Szczecin), Tomasz Miazgowski (Szczecin)

Ocena stopnia stosowania się do zaleceń lekarskich poprzez określenie stężenia leków hipotensyjnych we krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym

PL2B–08–1843

Assessment of patients’ compliance based on measurements of hypotensive drugs levels in blood in patients with resistant hypertension

Elżbieta Florczak (Warszawa), Maria Kała (Kraków), Bogdan Tokarczyk (Kraków), Ewa Warchoł-Celińska (Warszawa), Elżbieta Szwench-Pietrasz (Warszawa), Aleksander Prejbisz (Warszawa), Marek Kabat (Warszawa), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk), Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Ocena wpływu aktywności chemoreceptorów obwodowych na profil dobowy ciśnienia tętniczego u pacjentów obciążonych nadciśnieniem tętniczym

PL2B–09–1852

Assessment of the influence of peripheral chemoreceptors’ activity on circadian blood pressure profile in patients burdened with hypertension

Joanna Kanarek (Gdańsk), Jacek Wolf (Gdańsk), Wiesława Kucharska (Gdańsk), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Ocena zastosowania analizy zapisu monitorowania EKG metodą Holtera w diagnostyce obturacyjnego bezdechu sennego

PL2B–10–1854

Assessment of the usefulness of Holter ECG recording analysis in the diagnostics of obstructive sleep apnoea

Anna Kaszuba (Warszawa), Maciej Rosłon (Warszawa), Rafał Baranowski (Warszawa), Aleksander Prejbisz (Warszawa), Przemysław Bieleń (Warszawa), Jakub Wójcicki (Warszawa), Robert Pływaczewski (Warszawa), Paweł Śliwiński (Warszawa), Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Cewnikowanie żył nadnerczowych u chorych z pierwotnym hiperaldosteronizmem — doświadczenie własne

PL2B–11–1864

Catheterization of adrenal veins in patients with primary hyperaldosteronism — authors’ own experience

Sylwia Kołodziejczyk-Kruk (Warszawa), Aleksander Prejbisz (Warszawa), Hanna Janaszek-Sitkowska (Warszawa), Barbara Pręgowska-Chwała (Warszawa), Magdalena Makowiecka-Cieśla (Warszawa), Maciej Rosłon (Warszawa), Paweł Maroszek (Warszawa), Andrzej Januszewicz (Warszawa), Jacek Kądziela (Warszawa), Adam Witkowski (Warszawa), Ilona Michałowska (Warszawa), Jadwiga Janas (Warszawa), Tomasz Bednarczuk (Warszawa), Urszula Ambroziak (Warszawa), Sadegh Toutounchi (Warszawa), Maciej Skórski (Warszawa), Łukasz Koperski (Warszawa), Barbara Górnicka (Warszawa)

Ciśnienie tętnicze — nowe możliwości diagnostyczne „rutynowych” wskaźników

PL2B–12–1870

Blood pressure: new diagnostic possibilities of the “routine” indicator

R. Khursa University (Minsk, Belarus)

Nomogram do diagnozowania stanu hemodynamicznego metodą ciągłego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego

PL2B–13–1871

The nomogram for diagnostics of hemodynamic conditions at the 24-hour ambulatory blood pressure monitoring

R. Khursa (Minsk, Belarus), M. Voitikova (Minsk, Belarus)

Sobota, 18 października 2014 roku

Godzina / Time

Sala C / Room C (Sheraton)

9:00–10:30

Sesja prac oryginalnych — ustna 1 / Proffered papers session — oral presentation (1)

Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, badania eksperymentalne — część 1. Wykład + 5 prac oryginalnych

Diagnostics and therapy; experimental studies — part 1. Lecture & 5 papers

Przewodniczący / Chairpersons: Barbara Gryglewska (Kraków), Jacek Lewandowski (Warszawa)

Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego AD 2014

Continuous arterial pressure monitoring AD 2014
Barbara Wizner (Kraków)

Porównanie w przebiegu ciąży prawidłowej wartości ciśnienia centralnego w aorcie oraz obwodowego mierzonego w gabinecie i za pomocą aparatu do automatycznego 24-godzinnego monitorowania

U1–01–1845

Comparison of central aortic pressure with values of peripheral blood pressure from office measurements and 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in normal pregnancy

Ludwina Szczepaniak-Chicheł (Poznań), Andrzej Tykarski (Poznań)

Ciśnienie tętnicze i sztywność tętnic u osób z wysokim spożyciem sodu w zależności od gospodarki sodowej i funkcji rozkurczowej lewej komory

U1–02–1819

Arterial hypertension and arterial stiffness in subjects with high sodium intake in relation to sodium metabolism and left ventricular diastolic function

Marcin Cwynar (Kraków), Jerzy Gąsowski (Kraków), Tomasz Stompór (Olsztyn), Henryk Bartoń (Kraków), Barbara Wizner (Kraków), Anna Głuszewska (Kraków), Jarosław Królczyk (Kraków), Tomasz Grodzicki (Kraków)

Wpływ denerwacji nerek na wysokość ciśnienia tętniczego w pomiarach klinicznych i całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego u chorych z prawdziwym opornym nadciśnieniem tętniczym i obturacyjnym bezdechem sennym — analiza wstępna

U1–03–1842

The influence of renal denervation on arterial blood pressure values in clinical measurements and 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in patients with true resistant hypertension and obstructive sleep apnoea — a preliminary analysis

Ewa Warchoł-Celińska (Warszawa), Aleksander Prejbisz (Warszawa), Jacek Kądziela (Warszawa), Elżbieta Florczak (Warszawa), Marek Kabat (Warszawa), Piotr Śliwiński (Warszawa), Piotr Bieleń (Warszawa), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk), Adam Witkowski (Warszawa), Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Ocena prognostycznej roli endostatyny w ocenie powikłań narządowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez spadku nocnego

U1–04–1826

Assessment of prognostic role of endostatin in the evaluation of organ complications in non-dipper hypertensive patients

Paweł Sołtysiak (Szczecin), Marta Sołtysiak (Szczecin), Anna Brzeska (Szczecin), Krystyna Widecka (Szczecin)

Ocena zmian podatności naczyń podpajęczynówkowych oraz szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej w odpowiedzi na krótki epizod bezdechu u osób zdrowych bez nadciśnienia tętniczego

U1–05–1846

Assessment of changes in subarachnoid vessels’ elasticity and subarachnoid space width in response to short-term episode of sleep apnoea in healthy non-hypertensive subjects

Magdalena Wszędybył-Winklewska (Gdańsk), Jacek Wolf (Gdańsk), Ewa Świerblewska (Gdańsk), Katarzyna Kunicka (Gdańsk), Paweł Winklewski (Gdańsk), Andrzej Frydrychowski (Gdańsk), Leszek Bieniaszewski (Gdańsk), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

10:45–12:00

Sesja prac oryginalnych — ustna 2 / Proffered papers session — oral presentation (2)

Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, badania eksperymentalne — część 2. Wykład + 5 prac oryginalnych

Diagnostics and therapy; experimental studies — part 2. Lecture & 5 papers

Przewodniczący / Chairpersons: Dagmara Hering (Gdańsk), Piotr Jankowski (Kraków)

Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Antiplatelet and anticoagulant treatment in patients with arterial hypertension
Marcin Gruchała (Gdańsk)

Przydatność pomiaru prędkości fali tętna i analizy fali tętna w ocenie powikłań narządowych u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

U2–01–1821

Usefulness of pulse wave velocity measurement and pulse wave analysis in the assessment of organ complications in children with primary hypertension

Anna Niemirska (Warszawa), Łukasz Obrycki (Warszawa), Ewa Wojciechowska (Warszawa), Mieczysław Litwin (Warszawa)

Związek pomiędzy profilem biochemicznym guza chromochłonnego, profilem ciśnienia tętniczego oraz strukturą i funkcją lewej komory — PMT Cardio

U2–02–1851

Association between biochemical profile of phaeochromocytoma, hypertension profile and left ventricular structure and function — PMT Cardio

Aleksander Prejbisz (Warszawa), Anna Klisiewicz (Warszawa), Piotr Dobrowolski (Warszawa), Mariola Pęczkowska (Warszawa), Maria Gosk-Przybyłek (Warszawa), Maciej Otto Medyczny (Warszawa), Hanna Janaszek-Sitkowska (Warszawa), Katarzyna Michel-Rowicka (Warszawa), Ilona Michałowska (Warszawa), Magdalena Januszewicz (Warszawa), Anna Kaszuba (Warszawa), Henri Timmers (Nijmegen, Holandia), Dagmara Hering (Gdańsk), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk), Gaeme Eisenhofer (Drezno, Niemcy), Jacques W. Lenders (Drezno, Niemcy; Nijmegen, Holandia), Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Analiza przepływu przez mikrokrążenie siatkówki oraz struktury tętniczek u pacjentów z guzem chromochłonnym

U2–03–1849

Analysis of retinal microvascular flow and the structure of arterioles in patients with phaeochromocytoma

Aleksander Prejbisz (Warszawa), Joanna M. Haraźna (Erlangen, Niemcy; Olsztyn), Katarzyna Szymanek (Warszawa), Ewelina Bińczyk (Warszawa), Maria Gosk-Przybyłek (Warszawa), Anna Kasperlik-Załuska (Warszawa), Mariola Pęczkowska (Warszawa), Maciej Otto (Warszawa), Marek Kabat (Warszawa), Jacek P. Szaflik (Warszawa), Gaeme Eisenhofer (Drezno, Niemcy), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk), Jerzy Szaflik (Warszawa), Roland E. Schmieder (Erlangen, Niemcy), Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Związek zliczonych punktacji ryzyka genetycznego ze sztywnością naczyń u chorych z nadciśnieniem tętniczym

U2–04–1818

Relation between genetic risk score and vascular stiffness in patients with arterial hypertension

Katarzyna Polonis (Gdańsk), Anna Szyndler (Gdańsk), Michał Hoffmann (Gdańsk), Robert Nowak (Gdańsk), Marzena Chrostowska (Gdańsk), Agnieszka Magiera (Gdańsk), Olle Melander (Malmö, Szwecja), Marketa Sjögren (Malmö, Szwecja), Thomas Hedner (Gothenburg, Szwecja), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Zastosowanie treningu wolnego oddychania w niewydolności serca u osób z nadciśnieniem tętniczym — wstępne wyniki

U2–05–1831

Slow breathing training in hypertensive patients with heart failure — preliminary results

Dorota Dębicka-Dąbrowska (Kraków), Katarzyna Styczkiewicz (Kraków), Grzegorz Bilo (Mediolan, Włochy), Gabriella Malfatto (Mediolan, Włochy), Agnieszka Olszanecka (Kraków), Agnieszka Bednarek (Kraków), Anna Stochmal (Kraków), Grzegorz Kiełbasa (Kraków), Tomasz Drożdż (Kraków), Danuta Czarnecka (Kraków), Gianfranco Parati (Mediolan), Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków)

12:45–14:15

Sesja prac oryginalnych — ustna 3 / Proffered papers session — oral presentation (3)

Epidemiologia i czynniki ryzyka. 7 prac oryginalnych (bez wykładu)

Epidemiology and risk factors. Seven papers (no lecture)
Przewodniczący / Chairpersons: Grzegorz Dzida (Lublin), Jacek Wolf (Gdańsk)

Definicja nadciśnienia tętniczego u młodzieży — czy czas na zmianę?

U3–01–1823

Definition of arterial hypertension in adolescents — is it time for a change?

Mieczysław Litwin (Warszawa), Zbigniew Kułaga (Warszawa)

Rozpowszechnienie, wykrywanie i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce — wyniki badania NATPOL 2011

U3–02–1866

Prevalence, detection rate and treatment effectiveness of hypertension in Poland — the results of the POLSENIOR study

Tomasz Zdrojewski (Gdańsk), Piotr Bandosz (Gdańsk), Marcin Rutkowski (Gdańsk), Zbigniew Gaciong (Warszawa), Tomasz Grodzicki (Kraków), Bogdan Wojtyniak (Warszawa), Tadeusz Jędrzejczyk (Gdańsk), Wojciech Drygas (Warszawa), Łukasz Wierucki (Gdańsk), Bogdan Wyrzykowski (Gdańsk)

Rozpowszechnienie, wykrywanie i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w wieku od 65 do 100 lat w Polsce — wyniki badania POLSENIOR

U3–03–1868

Prevalence, detection rate and treatment effectiveness of hypertension in patients aged 65 to 100 years in Poland — the results of the POLSENIOR study

Tomasz Zdrojewski (Gdańsk), Barbara Wizner (Kraków), Andrzej Więcek (Katowice), Przemysław Ślusarczyk (Warszawa), Jerzy Chudek (Katowice), Małgorzata Mossakowska (Warszawa), Piotr Bandosz (Gdańsk), Grażyna Broda (Warszawa), Bogdan Wyrzykowski (Gdańsk), Tomasz Grodzicki (Kraków)

Niedostateczna wiedza Polaków na temat kryteriów nadciśnienia tętniczego i jego powikłań — wyniki badania NATPOL 2011

U3–04–186

Insufficient knowledge of Poles on arterial hypertension diagnostic criteria and complications — the results of the NATPOL 2011 study

Klaudia Suligowska (Gdańsk), Małgorzata Gajewska (Warszawa), Jakub Stokwiszewski (Warszawa), Bogdan Wojtyniak (Warszawa), Dorota Cianciara (Warszawa), Piotr Bandosz (Gdańsk), Marcin Rutkowski (Gdańsk), Zbigniew Gaciong (Warszawa), Bogdan Wyrzykowski (Gdańsk), Tomasz Zdrojewski (Gdańsk)

Porównanie stężenia renalazy u młodych chorych z nadciśnieniem tętniczym na różnej podaży sodu w diecie

U3–05–1820

A comparison of renalase levels between young hypertensive patients with various dietary sodium intake

Marta Sołtysiak (Szczecin), Anna Brzeska (Szczecin), Paweł Sołtysiak (Szczecin), Krystyna Widecka (Szczecin)

Stężenie adiponektyny w osoczu w u chorych na nadciśnienie tętnicze po 65 roku życia — badanie POLSENIOR

U3–06–1836

Plasma adiponectin level in hypertensive patients over 65 years — the POLSENIOR study

Magdalena Szotowska (Katowice), Marcin Adamczak (Katowice), Jerzy Chudek (Katowice), Tomasz Zdrojewski Gdańsk), Andrzej Więcek (Katowice)

Ocena rozpowszechnienia zaburzeń oddechu w czasie snu w populacji osób powyżej 80 roku życia w populacji małomiejskiej i wiejskiej — wyniki wstępne

U3–07–1858

Assessment of the prevalence of sleep dyspnoea in the population of patients over 80 years living in small towns and villages — preliminary results

Jacek Wolf (Gdańsk), Tadeusz Dereziński (Gniewkowo), Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz), Anna Szyndler (Gdańsk), Marzena Chrostowska (Gdańsk), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)